วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59 อย่างละเอียด

สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2559
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  ประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันที่ 2ุ6 เมษายน  2559
2.  รับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     วันจันทร์ที่ 23-วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
4.  สอบข้อเขียน  ภาค ก. และ  ภาค ข. สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     วันเสาร์ที่ 25  มิถุนายน  2559
     ภาค ก.  ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
     วันอาทิตที่ 26  มิถุนายน  2559
     ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
5.  สอบสัมภาษณ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     วันอาทิตย์ที่  27  มิถุนายน  2559
6.  ประกาศผลการคัดเลือก  สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันศุกร์ที่ 7  กรกฎาคม  2559
******************************
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59 อย่างละเอียด

      รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข. สอบบรรจุครูผู้ช่วย

(ใหม่ล่าสุด!!! แยกตามแนวข้อสอบจริง)
*******************************
8.  วิชาเอก  การงานพื้นฐานอาชีพ

คลิปวีดีโอ ภาค ก.
"กฏหมาย พรบ.การศึกษา"


ในการสอบบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วย ปี 59 นี้ จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ภาค  ดังนี้ค่ะ
          1.  ภาค ก.  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (150 คะแนน)
          2.  ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(150 คะแนน)
          3.  ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(50 คะแนน)

ซึ่งในทั้ง 3 ภาคนี้  จะแบ่งออกเป็นรายละเอียดย่อยๆ ดังนี้ค่ะ

  1.  ภาค ก.  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  (รวม 150 คะแนน)   แบ่งเป็น 3 ส่วน  ดังนี้

1.  ความรอบรู้   (50  คะแนน)
1.1 แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ(พระราชบัญญัติ)
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - แนวข้อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

1.5  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย

2.  ความสามารถทั่วไป   (50  คะแนน)
2.1  ความสามารถด้านตัวเลข  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดเลข  สรุปเหตุผล  เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
2.2  ความสามารถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความการสรุปความ  การตีความ  การขยายความ  การเรียงข้อความ  การสะกดคำ  การแต่งประโยค  และคำศัพท์
2.3  ความสามารถด้านเหตุผล  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

3.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ  ( 50  คะแนน)
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

 +++++++++++++++++++++++++++++++

2.  ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(150 คะแนน)
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน)
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์  และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

2.2  การศึกษา ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (75  คะแนน)

3.  ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (รวม 50 คะแนน)
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต  ตามองค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์  อ้างอิงตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา  (10 คะแนน)
พิจารณาจาก  การตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
3.2  การประกอบคุณความดี (10 คะแนน)
พิจารณาจาก  ประสบการณ์การประกอบคุณงามความดีต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม
3.3 บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
พิจารณาจาก  การแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  ท่วงทีวาจา  การสื่อสาร
3.4  เจตคติและอุดมการณ์  (10 คะแนน)
พิจารณาจาก เจตคติ  อุดมการณ์  ที่มีต่อวิชาชีพครู
3.5  การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมีหลักคิด  และวิธีแก้ปัญหาเชิงบวกและสามารถอธิบายและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น  ให้เป็นที่ยอมรับได้


อ้างอิงข้อมูล จากระเบียบการรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น