วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2559

สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2559
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 "ขออภัย  รอการประกาศอีกครั้งค่ะ"
1.  ประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
    
2.  รับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  

3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  

4.  สอบข้อเขียน  ภาค ก. และ  ภาค ข. สอบบรรจุครูผู้ช่วย  

     ภาค ก.  ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

     ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
5.  สอบสัมภาษณ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย  

6.  ประกาศผลการคัดเลือก  สอบบรรจุครูผู้ช่วย  

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบครู กทม.

แนวข้อสอบครู กทม. 2559
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ กทม.  ภาค ก.  ได้ที่นี่ค่ะ
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ กทม. ภาค ข. ได้ที่นี่ค่ะ
          หลักสูตรการสอบแข่งขัน สอบครู  กทม. 2558  ประกอบด้วย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด 500 คะแนน)

          แนวข้อสอบครู กทม. 2558  ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
          1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
              1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
              1.2 นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
              1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
              1.4 กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
                    - กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
                    - กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
                    - กฎหมำยว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร
                    - กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    - กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    - กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
                    - กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

          2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
              2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
              2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
              2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย

          3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
              3.1 วินัยและการรักษาวินัย
              3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
              3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
              3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
              3.5 สมรรถนะวิชาชีพครู

          แนวข้อสอบครู กทม. 2558  ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
          1. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
              1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
              1.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
              1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
              1.4 การพัฒนาผู้เรียน
              1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
              1.6 การวิจัยทางการศึกษา
              1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
              1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

          2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

          แนวข้อสอบครู กทม. 2558  ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
          1. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบเกี่ยวกับ ภาวะทางอามณ์ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
          2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
              2.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
              2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
              2.3 บุคลิกลักษณะ
              2.4 การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา
              2.5 เจตคติและอุดมการณ์
สอบครู กทม. 58  สอบบรรจุครู กทม. 58  สอบครูผู้ช่วย กทม. 58  สอบบรรจุครูผู้ช่วย 58  แนวข้อสอบครูกทม. 58  แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม. 58